پروژه سن ایچ – فیروزکوه

تاریخ انتشار : 2018/02/07

نوع پروژه : شیب خاک مسلح با رویه سبز

محل پروژه : فیروزکوه

زمان اجرا :سال ۹۶

متراژ : ۳۶۰۰ مترمربع

نوع محصول : ژئوگرید و ژئوتکستایل و ژئوسل

توضیحات : از ویژگی های بارز پروژه نمای شیب و روش اجرای مرحله ای ژئوسل بوده است.پروژه حاشیه سازی کناره کارخانه سن ایچ فیروزکوه به صورت شیب خاک مسلح ژئوگریدی با پوسته ژئوتکستایل وژئوسل به صورت طرح نظارت و اجرا طی شش ماه از تابستان تا زمستان توسط این شرکت انجام شده است.

برخی از مشتریان