مجموعه اداری – تجاری – ورزشی متین

تاریخ انتشار : 2018/02/05

 

 

مجتمع تجاری – رفاهی – فرهنگی و ورزشی متین در 14 طبقه به مساحت 36 هزار متر مربع

ناظر و مشاور طرح : مهندسین مشاور نی آوند سازان 

کارفرما :  شرکت مهندسین کارا سازه متین

محل پروژه : تهران – ورامین  – روبه روی ساختمان مرکزی شهرداری ورامین

مشخصات پروژه:

  • موضوع پروژه: خط لوله “56 انتقال گاز هشتم سراسری حد فاصل نائین- خط پنجم تهران
  • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  • نظارت: مهندسین مشاور استوا
  • پیمانکار: شرکت نصر میثاق
  • نوع پروژه: PC

برخی از مشتریان